UWAGA OGÓLNA

W związku z zwieszeniem działalności firmy Hoolay Barbara Szerszeń od dnia 29.05.2018 od godziny 13.00 nie ma możliwości rejestracji nowych użytkowników w Sklepie internetowym pod adresem www.hoolay.pl, co za tym idzie Administrator Sklepu nie gromadzi danych osobowych nowych Użytkowników.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Zapisy Polityki Prywatności określają zasady ochrony prywatności, czyli zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony, danych osobowych użytkowników („Użytkownik”) sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.hoolay.pl (dalej jako: „Sklep”), będącego własnością Hoolay Barbara Szerszeń.

1.2. Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Hoolay Barbara Szerszeń, adres: Kornela Ujejskiego 27 05-820 Piastów, NIP: 7010009035, adres e-mail: kontakt@hoolay.pl, właściciel Sklepu, zwany dalej „Administratorem”.

1.3. Użytkownikami Sklepu są jego klienci, tj. osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu, określonych w Regulaminie Sklepu Hoolay („Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

2. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

2.1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkownika w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, dokonania rejestracji w Sklepie lub realizacji innych usług.

2.2. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, nazwa użytkownika serwisu PayPal, adres dostawy: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj, a także dane profilowe z portalu Facebook. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu:

 1. umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze Sklepu, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności zamówień złożonych w sklepie internetowym, zapewnienie kontaktu z Użytkownikiem, wystawianie faktur oraz obsługę reklamacyjną;
 2. rejestracji konta w sklepie internetowym Administratora, zapewnienia obsługi tego konta i transakcji dokonywanych przez Użytkownika, w tym również rozwiązywania problemów technicznych;
 3. zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu oraz zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;
 4. wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa;
 5. statystycznym i archiwizacyjnym;
 6. dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

3.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych powyżej.

3.3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

3.4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Sklepu.

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

5.1. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są na serwerze zewnętrznym, z którym Administrator ma podpisaną umowę.

5.2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Administratora;
 2. żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
 3. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
 4. żądania usunięcia danych osobowych;
 5. żądania wydania kopii danych osobowych;
 6. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
 7. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;
 8. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

5.3. Realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 5.2. powyżej Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:

 1. za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@hoolay.pl;
 2. za pośrednictwem panelu konta posiadanego w Sklepie.

5.4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

5.5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

6. MECHANIZM COOKIES

6.1. Strona internetowa Sklepu używa plików tekstowych zwanych Cookies.

6.2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.

6.3 W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

6.4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.

6.5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

6.6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

6.7. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz „analityczne”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej Serwisu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika w Sklepie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Sklepu.

6.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

6.9. Jak zarządzać plikami Cookies – poleca się sprawdzenie instrukcji producenta stosowanej przeglądarki internetowej.

7. ADRES IP

7.1. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Sklepu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.

8. DOSTĘP DO BAZY DANYCH OSÓB TRZECICH

8.1. Dane osobowe Użytkownika nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:

 1. Użytkownik wyrazi na to zgodę;
 2. jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, tj. dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom takim jak Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, firmy kurierskie (DHL, DPD), operatorzy płatności (PayPal) itp. W tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty te wykorzystują dane osobowe Użytkowników można znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookies;
 3. jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 4. jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości.

8.2. Dodatkowo, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom, które upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj.:

 1. dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;
 2. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu;

9. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Sklepu, a także przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Użytkownika.

10. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

12. KONTAKT Z NAMI

12.1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@hoolay.pl

13. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

13.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Sklepu

13.2. Użytkownika korzystającego z Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

13.3. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 25.05.2018 r.