REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOOLAY

 

z 25.02.2016

 

I. Definicje

Pojęcia w Regulaminie:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Sprzedający – sprzedający, inaczej nazywany „usługodawcą” jest firma Hoolay Barbara Szerszeń, ul. Kornela Ujejskiego 27 w Piastowie, nr NIP: 7010009035;

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Hoolay.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hoolay.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym, hulajnogi, akcesoria lub części zamienne;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Hoolay Barbara Szerszeń a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

II.1 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

II.2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat.

II.3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II.4 W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, w którym funkcjonuje Sklep w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet;

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

III.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

III.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

III.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

III.4. Hoolay Barbara Szerszeń może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Hoolay za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Hoolay

III.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Hoolay

III.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

III.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Hoolay

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

IV.1. Wybierz kombinację hulajnogi: kolor ramy, wzór na desce i kolor chwytów i naciśnij przycisk „do koszyka”
IV.2. Załóż konto Użytkownika wypełniając formularz rejestracyjny
IV.3. Wybierz dostawę i płatność

IV.4. Po zakończeniu procedury zakupowej otrzymasz wiadomość e mail z potwierdzeniem
IV.5. Po zaksięgowaniu wpłaty, rozpoczynamy przygotowanie zamówienia.

 

V. Dostawa i terminy

V.1. Dostawa Towarów jest możliwa do dowolnego kraju, o ile nie godzi to w prawo obowiązujące na jego terytorium.

V.2. Dostawa zamówionych Towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

V.3 Dostawa zamówionych Towarów na terenie Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Azji, Australii i Oceanii odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera. Ceny ustalane są dla poszczególnych obszarów indywidualnie.

V.4 Szczegółowe informacje dotyczące wysyłki Towarów znajdują się w dziale „Wysyłka” znajdującym się na stronie Sklepu.

V.5 Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności materiałów i poziomu skomplikowania zamówienia. W oknie danego produktu znajduje się szacunkowy czas realizacji zamówienia uzależniony od wybranej kombinacji.

V.6 Czas dostarczenia przesyłki na terenie Polski wynosi 2 dni robocze. Na terenie Europy 4-6 dni roboczych, na pozostałych obszarach 10-12 dni roboczych.

 

VI. Ceny i metody płatności

VI.1. Ceny Towarów podawane są w Złotych Polskich/ Euro / Dolarach Amerykańskich/ Funtach brytyjskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

VI.2. Ceny podane w innych walutach niż Polski Złoty są uzależnione od aktualnych kursów walut

VI.3. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

a) przelewem na numer konta bankowego: 86 1140 2004 0000 3102 7605 0678

b) za pośrednictwem serwisu PayPal: kontakt@hoolay.pl

c) płatność kartą za pośrednictwem serwisu PayPal

 

VII. Specyfikacja techniczna hulajnóg Hoolay
VII.1 Hulajnogi są wykonane według autorskiego projektu Hoolay;

VII.2 Szacunkowe wymiary hulajnogi znajdują się na stronie w zakładce „zobacz”. Ze względu na jednostkową, ręczna produkcję wymiary mogą się nieznacznie różnić od podanych na stronie, jednak ewentualne różnice nie wykraczają poza ramy błędu i nie mają wpływu na funkcjonowanie hulajnogi;

VII.3 Klient ma możliwość zamówienia hulajnogi dopasowanej do wzrostu, jeżeli nie odpowiada mu specyfikacja podstawowa – kierownica może być 5 cm dłuższa lub 5 cm krótsza. Taka modyfikacja jest w cenie hulajnogi, wszelkie inne zmiany są płatne dodatkowo i wyceniane indywidualnie;

VII.4 Hulajnogi są dostępne w kolorach z palety RAL;

 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

VIII.1 Hulajnogi sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są towarami wyprodukowanymi według specyfikacji Klienta, wyraźnie zindywidualizowanymi, zatem zgodnie z art. 16 dyrektywy UE 2011/83 Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy;

VIII.2 W przypadku Towarów innych – akcesoriów i części zamiennych, Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Hoolay podany w niniejszym Regulaminie.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

IX.1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@hoolay.pl Hoolay Barbara Szerszeń zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

X.1. Hoolay Barbara Szerszeń podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

X.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Hoolay o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

X.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres kontakt@hoolay.pl

 

XI. Postanowienia końcowe

XI.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Hoolay Barbara Szerszeń a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

XI.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Hoolay Barbara Szerszeń a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Hoolay Barbara Szerszeń

XI.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XI.4. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/